Katedra Genetyki

Katedra Genetyki jest jedną z jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. Badania naukowe prowadzone przez pracowników katedry mają charakter interdyscyplinarny i koncentrują się na następujących obszarach badawczych: genetyka molekularna, cytogenetyka, genetyka statystyczna, genetyka populacji i cech ilościowych oraz biotechnologia rozrodu.

Szeroki wachlarz przedmiotów oferowanych studentom studiów I-go i II-go stopnia oraz słuchaczom studium doktoranckiego jest odzwierciedleniem zainteresowań badawczych pracowników katedry. Zajęcia dydaktyczne realizowane są dla pięciu kierunków studiów: bioinformatyka, zootechnika, biologia, weterynaria i rolnictwo oraz dla studentów zagranicznych, przyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus.

Pracownicy katedry współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, realizując wspólne projekty badawcze oraz prowadząc wymiennie zajęcia dydaktyczne.

|